حق اقامت – اطلاعات در مورد حق اقامت و چشم انداز ماندن

حق اقامت - اطلاعات در مورد حق اقامت و چشم انداز ماندن
پروژه “حق اقامت - اطلاعات در مورد حق اقامت و چشم انداز اقامت” با هدف تحمل افراد، کارمندان افتخاری و کارمندان تمام وقت کار پشتیبانی از افرادی که دارای تجربه پناهندگی و مقامات دولتی در این زمینه هستند، انجام می شود.

توضیحات مختصر

این پروژه با هدف ارائه اطلاعات سراسر کشور(با تمرکز در سال ۲۰۱۹ بر بورگرلندکرایز وزالس لندکرایز) در مورد حق اقامت برای کسانی که سالها تحمل آن را داشته اند و گزینه های دیگر برای تامین اقامت است.

اهداف ما هستند

مردم را در مورد اماکن برای اقامت آگاه کنیم
آگاهی از حقوق خود و توانایی ایستادگی در برابر آنها
مقامات و حامیان گروه ها را در مورد مکان های اقامت اطلاع دهیم.

ما ارائه میدهیم

مشاوره صالح و اختصاصی در مورد مراجعه به کلیه گزینه های مربوط به اقامت
دسترسی به اطلاعات چند زبانه در مکان های اقامت
رویدادهای آموزشی و اطلاع رسانی در مورد موضوع.

مطالب اطلاعاتی

برگه اطلاعات در مورد اجازه اقامت
بند ۲۵b ,۲۵a و ۲۵.۵ آموزش دولدونگ بند۶۰a قانون اقامت
توجه: در حال حاضر برگه های اطلاعات در بعضی از نقاط مورد بازبینی قرار می گیرد

[Deutsch]

[English]

[Farsi]

[Französisch]

[Portugisisch]

کلیپ از بندهای قانون مهاجرت بندهای ذکر شده بالا
کلیپ( آلمانی) Clip [Deutsch]
کلیپ ( انگلیسی ) Clip [Englisch]
کلیپ ( هندی ) Clip [Hindi]
کلیپ (بوسنا) Clip [Bosnisch]
کلیپ( فرانسوی ) Clip [Französisch]

مدت زمان پروژه.

۰۱/۰۹/۲۰۱۷ الی ۳۱/۱۲/۲۰۱۹

کارمندان پروژه

فردریک ویچسلبرگر (مدیریت پروژه)
سینتیا زیمرمن (کارمند پروژه)
اینگرید پفنیگ ( اداره )

تماس

دفتر اتباع مهاجرین زاکسن-انهالت
Kurallee 15
06114 Halle (Saale)
تلفن: ۰۳۴۵۴۴۵۰۲۵۲۱/۰۲۴۵۲۲۶۰۹۵۱۵
همراه: ۰۱۷۶۴۷۶۰۰۸۱۳
فاکس: ۰۳۴۵۴۴۵۰۲۵۲۲
ایمل ادرس.:
or[at]fluechtlingsrat-lsa.de
frederic.weichselberger[at]fluechtlingsrat-lsa.de
cynthia.zimmermann[at]fluechtlingsrat-lsa.de (PGP: 3F2C8325)
ingrid.pfennig[at]fluechtlingsrat-lsa.de