آدرس ها و مراکز مشاوره

شورای پناهندگان زاکسن-آنهالت آدرس های مهم ، نقاط تماس و آدرس مراکز مشاوره را جمع آوری کرده و برای شما لیست کرده است. این به شما کمک می کند تا فرد تماس مناسب را به سرعت پیدا کنید.