پروژه ها

شورای پناهندگان زاکسن-آنهالت به طور فعال در بهبود شرایط پناهندگان و حمایت از کسانی که کمک می کنند متعهد است. برای دستیابی به این اهداف در بلند مدت ، ما پروژه هایی را برای آگاهی دادن به پناهندگان ، حامیان و مردم در مورد موضوعات مرتبط ادامه می دهیم.

پروژه های فعلی