صندوق کمکهای حقوق

انجمن پیشرفت های هرپناهنده یک صندوق کمک حقوقی را تأسیس می کند که از طریق آن می توان از وکلا و هزینه های دادرسی پناهندگان حمایت کرد. وکلا می‌تواند از طریق دفتر شورای اتباع مهاجرین زاکسن- انهالت درخواست های خود را به صندوق کمک های حقوقی ارسال کنند. لطفا اطلاعات را توجه کنید. شما برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به دفتر شورای اتباع مهاجرین مراجعه نمائید.

اسناد صندوق کمکهای حقوقی:

برنامه

thumbnail of Antrag_RHF-PROASYL

دستورالعمل ها

thumbnail of NEU-2015-REHI-Richtlinien

اعلامیه رضایت

einverstaendniserklaerung-rechtshilfefonds