تماس با ما

شبکه های اجتماعی

دفاتر

می توانید با آدرس های زیر با ما تماس بگیرید

دفتر Magdeburg

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg

Tel.: 0391 – 50 54 96 13/14 oder 0391 5371281
Fax: 0391 – 50 54 96 15

Stefanie Mürbe

مدیریت پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl - در مرخصی والدین

Christine Bölian

مدیریت پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl

Samir Mulla-Osman

کارکنان پروژه "Jobbrücke Plus"

Luise Schmidt

(همکار پروژه "Jobbrücke Plus")

Michael Bertram

(کارکنان پروژه "Jobbrücke Plus")

Mostafa Albatah Alhusni

مدیریت

دفتر Halle an der Saale

Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.
Landsberger Straße 1
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 – 44 50 25 21
Fax: 0345 – 44 50 25 22

Helen Deffner

کارمند پروژه اطلاعات دولت در مورد پرواز و پناهندگی Landesinfostelle Flucht und Asyl