عضو کمیسیون سختی زاکسن- انهالت را تشکیل می دهد

شورای پناهندگان 1 از 8 عضو کمیسیون سختی زاکسن- انهالت را تشکیل می دهد (Härtefallkommission Sachsen-Anhalt).
یک کارمند شورای پناهندگان در زمینه استعلام و درخواست های کمیسیون کمک می کند.
اگر مایل هستید پرونده سختی را به کمیسیون بیاورید و از قسمت جنوبی زاکسن- انهالت وارد شوید ، لطفا با جورج شوتزه تماس بگیرید.
اگر از قسمت شمالی ساکسونی-آنهالت آمده اید ، لطفا با یکی از اعضای مگدبورگ تماس بگیرید.
نمای کلی از همه اعضا و اطلاعات بیشتر را می توان در اینجا یافت.

Georg Schütze

0049 (0) 345 44 50 25 21