اطلاعات دولت در مورد مهاجرت و پناهندگی.

اطلاعات دولت در مورد مهاجرت و پناهندگی.
این پروژه به عنوان یک مرکز اطلاعات و شبکه اصلی برای پناهندگان و پناهندگی در زاکسن-آنهالت عمل می کند کار برای پناهندگان، افتخارات و کارمندان تمام وقت کار پناهندگان و در سطح عامه مردم صورت گرفته است.

اهداف ماهستند:

دسترسی بهبود یافته به اطلاعات و جهت گیری اولیه افرادی که به دنبال حفاظت هستند.
حمایت متمرکز از افراد به ویژه نیاز به حمایت ارتقاء خود سازماندهی و شبکه سازی
بهبود وضعیت زندگی پناهندگان در زاکسن-انهالت
افزایش آگاهی عمومی از طریق روابط عمومی و مطالب اطلاعاتی

ما پیشنهاد می‌کنیم :

شفاف سازی نیازهای اطلاعاتی و تهیه اطلاعات اولیه برای پناهندگان در زاکسن-آنهالت
حمایت از پناهندگان بخصوص آسیب پذیر
شبکه سازی، مشاوره و صلاحیت کارمندان تمام وقت، حامیان، اتحادها و شبکه ها
آموزش و رویدادهای عمومی
اطلاعات مربوط به پناهندگان، پناهندگی، شرایط پذیرش، وضعیت زندگی پناهندگان در زاکسن-آنهالت برای مشاوران، پناهندگان و حامیان.

مدت زمان پروژه

۳۰/۰۸/۲۰۱۸ الی ۲۹/۰۶/۲۰۲۰

کارمندان پروژه:

اشتفانی موروهه (مدیر پروژه /در اوقات والدین)
کریستین بولیان (مدیریت پروژه و همکاری پروژه)
جرج شوتز( کارمندان پروژه)
هلن دفنر (کارمند پروژه)٫دنیس نوی فر (همکار پروژه)
اینگرید فنیگ( اداره)

تماس ها :

دفتر اتباع مهاجرین زاکسن-انهالت
Schellingsstraße 3-4
39104 Magdeburg
تلفن: ۰۳۹۱۵۰۵۴۹۶۱۳/۱۴ فاکس:۰۳۹۱۵۰۵۴۹۶۱۵
ایمیل:info@fluechtlingsrat-Isa.de(PGP:B429A98D)
Stefanie.muerbe@fluechtlingsrat-Isa.de(PGP:0840B26D)
Christine.boelian@fluechtlingsrat-Isa.de(PGP:22469347)
Georg.schuetze@fluechtlingsrat-Isa.de(PGP:A1007792)

Europäische Union_Europa foerdert