مشاوره

شورای پناهندگان تورینگن و شورای پناهندگان تحتانی زاکسن، یک نمای کلی از مواد و مشاوره در مورد پناهندگی و اقامت و همچنین سایر مواردی که برای پناهندگان در آلمان ایفا می کند ارائه می دهد.
در زیر می توانید نشریاتی ما را پیدا کنید که نیز می‌توان قابل کمک برای شما باشد.

Flüchtlingsrat Thüringen

Flüchtlingsrat Niedersachsen

Übersicht von Beratungshilfen zum Thema Antirassismus und Antidiskriminierung

thumbnail of Basisinf_5_fin

Arbeit & (Aus-)Bildung

Übersicht von Beratungshilfen zum Thema Arbeit und (Aus-)Bildung

thumbnail of FluechtlingsratThueringen_Arbeitshilfe_Duldung_Deutsch_Juli2017

Selbstorganisation

Übersicht von Beratungshilfen zum Thema Selbstorganisation

thumbnail of BumF-Leitfaden__Junge_Geflüchtete_-05_2017

Unterbringung & Wohnen

Übersicht von Beratungshilfen zum Thema Unterbringung und Wohnen

thumbnail of fluchtpunkte_04_web

Weitere Beratungshilfen

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.